انجمن مورتال کمبت خوران ایرانی

انجمن اختصاصی سایت ام کی خوران ایرانی
 
HomePortalGalleryFAQSearchRegisterLog in
سایت ام کی خوران دارای فروم شد

Share | 
 

 حرکات,کمبو ها و فیتالتی ها مورتال کمبت 9

Go down 
AuthorMessage
straightman
GOD

straightman

تعداد پست : 165
FATALITIES : 793
FREIND SHIPS : 2
سن : 23
محل اقامت : chaosrealm

PostSubject: حرکات,کمبو ها و فیتالتی ها مورتال کمبت 9   Sat Jun 25, 2011 11:34 am


Scorpion
Special Attacks:
(Flame) Spear: B, B, FP (3%, E: 7%)
Demon/Hell Fire: D, B, BP (7%, Unblockable, E: 8%)
Teleport/Flameport: D, B, FK (9%, Can be done in the air, E: 2 Hits, 11%)
Takedown/Takeout: D, B, BK (2 Hits, 10%, E: 12%)
Air Throw: Throw (2 Hits, 8%, Anti-Air, Unblockable, While in the air)
X-Ray Attack:
Scorpion Sting (3 Hits, 30%)
Kombo Attacks:
Torment: FP, FP, FP (3 Hits, 12%)
Damnation: FP, FP, BK (3 Hits, 12%)
Brimstone: BP, FP, BP (3 Hits, 15%)
Gravedigger: BP, FP + BP (2 Hits, 9%)
Doom Blade: F + BP, FP, BK (3 Hits, 15%)
Dead End: FK, FK, BK (3 Hits, 13%)
Grievance: F + BK, FK (2 Hits, 9%)
Finishing Moves:
Split Decision: F, D, F, BP (Touching)
Nether Gate: B, F, B, FK (Touching)
Toasty (Klassic Fatality): D, Up, Up, BP (Jump) - Must be unlocked online first.
Babality: D, B, F, D, BP (Jump)
Stage Fatality: F, Up, Up, FP (Varies)
Liu Kang
Special Attacks:
High Fireball/Dragon Fire: B, F, FP (7%, Can be done in the air, E: 11%)
Low Fireball/Dragon Fire: B, F, FK (7%, E: 11%)
Flying/Flame Dragon Kick: B, F, BP (7%, E: 13%)
Bicycle Kick/Steps: B, B, F, BK (6 Hits, 14%, E: 8 Hits, 19%)
(Burning) Parry: D, B, FP (8% Unblockable, E: 2 Hits, 8%)
Dragon Stamce: D, B, BP (Stance for 4 Attacks)
- Final Act: FP (7%, Pop-Up, From Dragon Stance)
- Fist Of DeathL BP (9%, From Dragon Stance)
- Shaolin Flip: FK (14%, From Dragon Stance)
- Moon Sweep: BK (7%, From Dragon Stance)
X-Ray Attack:
Chin Up (4 Hits, 30%)
Kombo Attacks:
Three Fists: FP, FP, FP (3 Hits, 9%)
Death Fist: FP, FP, BP (3 Hits, 11%)
Immortal Dragon: FP, BP, B + FP (3 Hits, 9%, Pop-Up)
Blazing Blasts: F + FP, BP, FP (3 Hits, 14%)
Fierce Tiger: BP, FP, FK (3 Hits, 12%, Pop-Up)
Showdown: F + BP, BK (2 Hits, 11%)
Launching Fury: B + BP, B + FK (2 Hits, 9%)
Backdown: B + BP, FK (2 Hits, 9%)
Lotus Flurry: FK, FK, BK (3 Hits, 13%)
Final Act: B + FK, FP, BP (3 Hits, 13%, Pop-UP)
Krushing Kombo: F + BK, FK (2 Hits, 7%)
Finishing Moves:
Fist Of Flame: F, B, D, D, FK (Sweep)
The Beast Within: D, D, F, D, BK (Jump)
Babality: D, D, D, BK (Jump)
Stage Fatality: D, F, B, FK (Varies)Kung Lao
Special Attacks:
Hat Toss/Ultimate Hat: B, F, BP (7%, Up and D to control, E: 10%)
Ground/Grinding Hat: D, B, BP (7%, E: 9%. Hold BP to delay)
Spin/Cyclone: D, F, FP (5%, Pop-Up, E: 3 Hits, 9%)
Dive/Multi Kick: D + BK (6%, While in the air, 3 Hits, 13%)
Teleport: D, Up (Can be done in the air, E: Double)
While Teleporting:
- Throw: FP (12%)
- Punch: BP (7%)
- Kick: FK (9%)
- Hard Kick: BK (13%)
X-Ray Attack:
Fist Of Shaolin (4 Hits, 31%, Touching)
Kombo Attacks:
Windy Palm: FP, FP, BP, FP (4 Hits, 10%)
Healing Wind: B + FP, F + FP (4 Hits, 13%)
Chained Fist: BP, FP, BP, FP, BP (7 Hits, 17%, Must be pressed rapidly)
Iron Broom: BP, BK, FP + BP (3 Hits, 15%)
Leg Bar: BP, BK, FP + FK (3 Hits, 14%)
Uprooting Step: BP, BK, FP + FK, BK (3 Hits, 17%)
Plum Flower: BP, BK, FP + FK, BP (4 Hits, 19%)
Lead The Way: B + FK, FK, FK (3 Hits, 9%)
Finishing Moves:
Hat Trick: B, F, F, B, BP (Sweep)
Razor's Edge: D, D, F, B, FP (Sweep)
Babality: D, F, D, BP (Jump)
Stage Fatality: D, F, D, FK (Varies)
Sub-Zero
Special Attacks:
Iceball/Icebeam: D, F, FK (2 Hits, 5% if opponent already frozen)
(Power) Slide: B, F, BK (9%, E: 2 Hits, 12%)
Ice Clone/Statue: D, B, FP (Unblockable)
Ice Puddle/Ground Freeze: D, B, FK (Unblockable)
X-Ray Attack:
Deep Freeze (3 Hits, 33%)
Kombo Attacks:
Frosty: FP, FP (2 Hits, 7%)
Cold Feel: FP, FK, F + BK (3 Hits, 15%)
Arctic Blast: FP, FK, B + BK (3 Hits, 14%)
Ice Pick: B + FP, BP, FP (3 Hits, 20%)
Ice Cold: B + FP, BP, BK (3 Hits, 18%)
Frost Bitten: BP, FP, BP (3 Hits, 16%)
Ices Up: BP, FP, BK (3 Hits, 18%)
Tundra Slice: F + BK, FP + BP (2 Hits, 16%)
Winter Blade: BP, BP, BP (3 Hits, 14%)
Cold Steel: BP, BP, BK (3 Hits, 15%)
Chill Out: FK, F + BK (2 Hits, 11%)
Finishing Moves:
Have an Ice Day: B, F, D, F, BK (Sweep)
Spinal Smash: D, B, D, F, BP (Sweep)
Spine Rip: F, D, F, BP (Sweep) - Must be unlocked online first.
Babality: D, B, D, BK (Jump)
Stage Fatality: F, D, B, BP (Varies)Sindel
Special Attacks:
(Power) Fireball: D, F, FP (8%, Can be done in the air, E: 2 Hits, 11%)
Low Fireball/Fire: D, F, FK (8%, Can be done in the air, E: 2 Hits, 13%/15% in the air)
Yell/Scream: D, B, BP (1%, Opponent confused)
Levitate: D, D, Up (BL to stop)
Hair Whip/Toss: D, F, BP (2 Hits, 11%, E: 4 Hits, 13%)
Step Up/Over: D, F, BK (3 Hits, 10%, E: 2 Hits, 13%)
X-Ray Attack:
Queen B (4 Hits, 31%)
Kombo Attacks:
Undead Bride: FP, FP, FP (3 Hits, 9%)
Royal Pain: FP, FP, B + BP, BK (4 Hits, 11%)
Rebirth: B + FP, BP (2 Hits, 7%, Pop-Up)
Confronted: F + FP, BP, BK (3 Hits, 14%)
Anguish: BP, FP, BP (4 Hits, 11%)
Sadness: BP, FP, B + FK (4 Hits, 12%)
Conqueror: B + BP, BK (2 Hits, 7%)
Queen's Anger: FK, FP, FP (3 Hits, 15%)
Rise To Power: FK, FP, B + BP (3 Hits, 15%, Corner Pop-Up)
Unforgettable: B + FK, F + BP (2 Hits, 11%, Pop-Up)
Child's Play: BK, BK, Up + FK (3 Hits, 14%)
Finishing Moves:
Migraine: B, F, D, F, FP (Sweep)
Mouthful: B, F, Up, BP (Sweep)
Babality: D, D, D, Up (Jump)
Stage Fatality: D, D, D, FP (Varies)
Ermac
Special Attacks:
Force/Focus Ball: D, B, BP (8%, E: 2 Hits, 10%)
Airblast/Force Blast: D, B, BP (8%, While in the air, E: 12%)
Force Port/Teleport: D, B, BK (8%, Can be done in the air, E: 2 Hits, 10%)
Force Lift/Telelift: D, B, FP
Hover Slam/Levitate Smash: D, D, Up (Hold BL to delay)
Force Push/Telepush: B, F, FP (2 Hits, 5%, Pop-Up, E: 3 Hits, 9%)
X-Ray Attack:
Cannonball Slam (3 Hits, 35%)
Kombo Attacks:
Ermac Rush: FP, BP, FP (3 Hits, 10%)
Mysterious Mash: F + FP, FP, BK (3 Hits, 12%)
Fusion: B + FP, FP, BK (4 Hits, 17%)
We Win: B + FP, BP, F + FP (4 Hits, 15%)
Nether Pain: BP, BP (2 Hits, 11%)
Psychic Strikes: B + BP, B + FP (2 Hits, 11%)
Lost Souls: B + BP, FP, F + BP (3 Hits, 15%)
Relinquish: FK, FK (2 Hits, 11%)
Surrender: FK, FP, BP (3 Hits, 14%)
Disoriented: B + FK, BK (2 Hits, 9%, Pop-Up)
Controlled Chaos: F + BK, B + BP (2 Hits, 7%)
Finishing Moves:
Mind Over Splater: D, Up, D, D, BL (Jump)
Pest Control: F, B, F, D, BK (Jump)
Babality: D, D, B, D, BP (Jump)
Stage Fatality: D, Up, D, D, FK (Varies)
Reptile
Special Attacks:
Slow Force Ball/Mega Ball: B, B, FP (5%, Pop-Up, E: 8%, Hold FK To charge)
Fast Force Ball/Mega Ball: B, B, FK (8%, Pop-Up, E: 11%, Hold FK To charge)
Slide/Blinne Trail: B, F, BK (8%, E: 3 Hits, 12%)
Acid/Reptilian Hand: D, B, BP (11%, E: 9%, Pop-Up)
Invisibility/Vanish: B, Up, BK (E: 10% Damage Boost)
Acid Spit/Stream: D, F, FP (8%, E: 12%)
Elbow Dash/Reptilian Elbow: B, F, BP (2 Hits, 11%, E: 3 Hits, 17%, Corner Pop-Up)
X-Ray Attack:
Tricky Lizard (4 Hits, 33%)
Kombo Attacks:
Cold Blooded: FP, BP, BK (3 Hits, 7%)
Carnivore Bash: FP, BP, BP, FP (4 Hits, 11%, Pop-Up)
Deadly Venom: FP, BP, B + FP (3 Hits, 9%)
Just Hatched: BP, F + FK (2 Hits, 11%)
Hybrid Blast: BP, FK + BK (3 Hits, 15%)
Hybrid Crush: BP, F + FK, FP + BP (3 Hits, 17%)
Evolution: F + BP, B + FP (2 Hits, 7%, Corner Pop-Up)
Amphibian Charge: FK, BP, FP (3 Hits, 13%, Corner Pop-Up)
Slithered: FK, BP, B + BK (3 Hits, 11%)
Swamp Strikes: F + FK, FP + BP (2 Hits, 13%)
Finishing Moves:
Acid Yak: F, F, D, Up, FK (Sweep)
Weight Loss: D, D, F, B, FP (Sweep)
Yummy!: B, B, F, D, BL (Jump) - Must be unlocked online first.
Babality: B, F, B, D, FK (Jump)
Stage Fatality: F, D, D, BL (Varies)

Kitana
Special Attacks:
Fan Toss (Charged Fan): D, F, FP
Uprise (Uplift): B, B, BP
Cutting Fan (Fan Dice): D, F, BP
Square Boost (Square Wave): D, B, FP (Can be done in the air)
Pretty Kick (Pretty Legs): D, B, FK
Fake Out Kick: D, B, BK
X-Ray Attack:
Fan Tastic
Kombo Attacks:
Royal Pain: FP, FP, BP
Dignified: B + FP, BP
Majestic: BP, FP, BP
Noble Lift: F + BP, FP
Regal Assault: FK, FK, FK
Blue Blood: B + FK, FK
Power Intrusion: F + FK, FP, BP
Deadly Rush: F + BK, FP
Pure Kicks: F + BK, FK
Deception: F + BK, F + BK
Finishing Moves:
Fan Opener: D, D, B, F, BP (Touching)
Splitting Headache: B, D, F, F, FK (Sweep)
Babality: F, F, D, F, BK (Jump)
Stage Fatality: F, D, D, FK (Varies)
Johnny Cage
Special Attacks:
Low Forceball (Double Low ball): D, F, BP
High Forceball (Double High ball): D, B, BP
Flipkick (Utra Flipkick): D, B, FK
Shadow Kick (Eclipse Kick): B, F + BK
Nut Punch Nutcracker: B, D + FP
X-Ray Attack:
Ball Buster
Kombo Attacks:
Out Take: FP, FP, FP
Showtime: FP, FP, F + FP
Stand In: FP, FP, BK
Cross Cutting: FP, FK, BP
Widescreen: BP, FP, F + BP
Director's Cut: BP, FP, B + BK
Take Two: F + FK, BP
Money Shot: BL, BK
That's The Ticket: F + FK, FK, B + FK
Finishing Moves:
Heads Up!: F, F, B, D, FK (Touching)
And the Winner is...: D, F, D, F, BK (Sweep)
Babality: F, B, F, BK (Jump)
Stage Fatality: D, B, F, BL (Varies)
Jade
Special Attacks:
Boomerang (Reboomerang): D, F, FP
Boomerang Up (Reboomerang Up): D, B, FP
Boomerang Down (Reboomerang Down): D, F, FK
Shadow Kick (Eclipse Kick): D, F, BK
Shadow Flash (Shadow Glow): B, F, FK
Staff Overhead (Staff Smash): D, B, BP
Staff Grab (Staff Slam): D, F, BP
X-Ray Attack:
Staff Buster
Kombo Attacks:
Pole Check: FP, BP, BP
Jade ChargeL B + FP, F + FP
Bad Girl: BP, FK, F + BP
Edenian Rush: F + BP, FP, BP
Betrayal: FP, BK, BP
Assassin Strikes: B + FK, BP
Polecat: BK, F + FK
Finishing Moves:
Head a Rang: Up, Up, D, F, FP (Fullscreen)
Half Mast: B, D, B, D BK (Sweep)
Babality: D, D, F, D, BK (Jump)
Stage Fatality: B, F, D, BL (Varies)
Mileena
Special(Enhanced) Attacks:
Sai Blast (Sai Burst): B, F, FP (Can be done in air)
Teleport Drop (Tricky Teleport): F, F, FK (Can be done in air)
Leaping Neckbite (Leaping Lunch): B, F, BP
Ball Roll (Smashing Roll): B, D, BK
X-Ray Attack:
Femme Fatale
Kombo Attack:
Smacked Around: FP, FP, BP
Boot Down: B + FP, BK
Bones: BP, FK, BK
Pretty Slasher: F + FK, FP + BP
Killer Heels: FK, BK
Getaway Sticks: B + FK, B + BK
Friendly Kiss: BK, BP
Finishing Moves:
Be Mine: B, F, B, F, BP (Jump)
Rip Off: B, F, B, D, FK (Jump)
Babality: D, D, F, B, BP (Jump)
Stage Fatality: D, D, D, FP (Varies)Nightwolf
Special Attacks:
Shoulder (Power Charge): F, F, BK
Lightning (Thunder Storm): D, B, FK
Arrow Shot (Multi-Arrow): D, B, FP
Reflect (Absorb): D, B, BP
Axe Swing (Tomahowk Bash): D, F, FP
Choke (Strangle): D, F, BP
X-Ray Attack:
Ancestors Call
Kombo Attacks:
Blade and Edge: FP, FP, BP
Axe Blast: FP, BP, BP, FP
Dagger Stab: B + FP, FP, FP
Deadly Dance: FP, FP, BK
New Earth: BP, FK, BK
Tomahawk Smash: B + BP, BP, FP
Full Moon: F + FK, FP, BP
Spirit Tracks: F + FK, B + BK
Finishing Moves:
Little Of The Top: D, F, D, B, BK (Sweep)
Ascension: D, D, F, B, FP (Sweep)
Babality: F, B, F, B, FP (Jump)
Stage Fatality: D, D, D, BL (Varies)
Cyrax
Special Attacks:
Bomb (Close) (Sticky Bomb): B, B, BK
Bomb (Medium): F, F, BK
Bomb (Far): B, B, F, BK
Net (Electro Net): B, B, FK
Teleport (Bangport): D, B, FP (Can be done in air)
Buzzsaw (Saw Blade): B, F, BP
Reverse Kick (Donkey Kick): D, F, FK
Rapdoll (Rapdolls): D, F, FK, BL
Anti Air (Power Anti-Air): D, F, FP (Victim must be in the air)
X-Ray Attack:
Cyberdriver
Kombo Attacks:
Coming Soon
Finishing Moves:
Buzz Kill: F, D, F, B, BP (Touching)
Nothing But Net: B, D, B, F, FP (Jump)
Babality: D, F, B, BP (Jump)
Stage Fatality: D, Up, BL (Varies)
Noob Saibot
Special Attacks:
Ghostball (Spirit Ball): D, F, FP (Blocking Disabled, E: 3%, +Confused)
Blackhole (Darkness) - Above: D, B, BP (3%, Unblockable, E: 4%)
Blackhole (Darkness) - Behind: D, F, BP (3%, Unblockable, E: 4%)
Blackhole (Darkness) - In Front: D, F, B, BP (3%, Unblockable, E: 4%)
Teleport Slam (Teleport Smash): D, Up (2 Hits, 10%, Can be done in the air, E: 4 Hits, 14%)
Shadow (Saibot) Charge : D, F, FK (8%, E: 2 Hits, 11%)
Shadow (Saibot) Upknee: D, B, FK (6% Touching, Anti-Air, E: 9%)
Shadow (Saibot) Slide: B, F, BK (7%, E: 10%)
X-Ray Attack:
Together Again (3 Hits, 36%)
Kombo Attacks:
Saibot Blast: FP, BP (2 Hits, 9%)
Sneaky Saibot: B + FP, BP, F + BK (3 Hits, 13%)
Evil Twin: B + FP, BP, FP, BK (4 Hits, 16%)
Assassinate: BP, FP, BP (3 Hits, 12%)
No Compassion: B + BP, FP, BK (3 Hits, 13%)
Reincarnated: F + FK, FK, FK (3 Hits, 14%)
Possessed: F + BK, FK (2 Hits, 13%)
Finishing Moves:
Make A Wish: B, F, B, D, BK (Jump)
As One: D, D, B, D, BL (Jump)
Babality: F, Up, F, FP (Jump)
Stage Fatality: F, D, F, BL (Varies)
Smoke
Special Attacks:
Shake/Vibration: B, F, FP (2 Hits, 9%, Unblockable, Hold FP To charge)
Smoke Cloud/Bomb: D, B, BP (6%, Pop-Up, E: 10%)
Air Throw: Throw (8%, Unblockable, Anti-Air, While in the air)
Teleport/Smokeport: D, B, BK (2 Hits, 9%, Can be done in the air, E: 3 Hits, 15%)
Invisibility/Vanish: D, Up, FK (0%)
Smoke/Phase Away: F, B, FK (0%)
Smoke/Phase Towards: B, F, FK (0%)
X-Ray Attack:
Burn Out (3 Hits, 34%)
Kombo Attacks:
Ablaze: FP, FP, BP (3 Hits, 12%)
Smoldering: FP, FK (2 Hits, 7%)
Red-Hot: B + FP, BK (2 Hits, 11%)
Smokin: B + BP, FK (2 Hits, 11%)
Rekindle: BP, FP, BK (3 Hits, 12%)
Combustion: FK, D + FP, BP (3 Hits, 14%, Pop-Up)
On Fire: FK, BP (2 Hits, 11%, Pop-Up)
Finishing Moves:
Smoked Out: B, F, B, F, FP (Sweep)
Tremor: B, B, D, F, BP (Sweep)
Babality: D, B, D, F, D (Jump)
Stage Fatality: F, Up, Up, FP (Varies)
Sektor
Special Attacks:
Flame Burner/Thrower: B, F, BP (8%, E: 12%)
Teleport/Metal Uppercut: D, F, BK (6%, E: 2 Hits 11%)
Straight/Double Missile: B, F, FP (8%, E: 13%)
Up Missile (Above)/Homing Missile: D, B, FK (8%, E: Tracks Opponent)
Up Missile (Behind): D, B, F, FK (8%)
Up Missile (In Front): D, F, B, FK (8%)
X-Ray Attack:
Massive Missle (3 Hits, 32%)
Kombo Attacks:
Artificial Intelligence: FP, FP, B + FP (3 Hits, 13%)
System Overload: FP, BP, B + FP (3 Hits, 13%, Pop-Up)
Hard Crash: FP, BP, BP (3 Hits, 17%)
Malfunction: F + BP, B + FP (2 Hits, 15%)
Fusion Force: FP, BP, BK (3 Hits, 13%)
Access Denied: FP, FK (2 Hits, 9%)
Demolition: BP, FP, BK (3 Hits, 14%)
Drive Power: B + BP, FP (2 Hits, 15%)
Run Down: B + FK, BK (2 Hits, 11%)
User Error: F + BK, FK (2 Hits, 11%)
Fatal Error: F + BK, BK (2 Hits, 13%)
Finishing Moves:
Robo-Sek: F, D, B, F, FK (Fullscreen)
The Scarecrow: D, D, F, B, FP (Fullscreen)
Babality: B, D, D, D, BK (Jump)
Stage Fatality: D, F, D, BL (Varies)
Sonya Blade
Special Attacks:
Energy Ring Blast/Ring Of Justice: B, F, BP (8%, E: 2 Hits, 12%)
Leg Grab/Krazy Legs: B, F, BK (2 Hits, 13%, E: 3 Hits, 19%)
(Deadly) Kiss: D, B, FP (1%)
Arc Kick/Wave: D, B, BK
Kartwheel (Bash): D, F, FK (9%, E: 11%)
Air Frop/Strikes: D + BK (7%, While in the air, E: 3 hits, 16%)
Air Throw: Throw (8%, Unblockable, Anti-Air,While in the air)
X-Ray Attack:
SF Beat Down (11 Hits, 33%)
Kombo Attacks:
Advance Force: FP, FP, BP (3 Hits, 12%)
Fierce Assault: FP, FP, BK (3 Hits, 10%)
Drop Zone: BP, FP, B + FK (3 Hits, 16%)
Ground Control: BP, FP, B + BK (3 Hits, 13%)
Power Rush: F + BP, BP, BK (3 Hits, 15%)
Mess Hall: B + BP, FP, F + BP (3 Hits, 16%, Pop-Up)
Play Time: FK, FP, BP (3 Hits, 13%)
Beat Up: FK, FP, BK (3 Hits, 15%)
Pull Out: BK, BK (2 Hits, 7%)
Finishing Moves:
Scissor Split: D, D, B, F, FP (Jump)
Kut Throat: D, B, F, B, BK (Sweep)
Babality: D, D, F, FK (Jump)
Stage Fatality: B, F, D, BP (Varies)
Jax
Special Attacks:
Energy/Assault Wave: D, B, BP (7%, E: 2 Hits, 12%)
Dash Punch/Fist: D, F, BP (9%, E: 2 Hits, 17%)
Ground Pound/Quake (Close): D, B, FK (8%, Unblockable, Pop-Up, E: 10%)
Ground Pound (Medium): D, F, FK (11%, Unblockable, Pop-Up)
Ground Pound (Far): D, B, F, FK (15%, Unblockable, Pop-Up)
Gotcha Grab/Beatdown: D, F, FP (3 Hits, 11%, Touching, E: 6 Hits, 16%)
Air Gotcha Grab/Blast: D, B, FP (2 Hits, 12%, Unblockable, Anti-Air, E: 2 Hits, 15%)
Overhead/Elite Smash: D, Up, BK (12%, Close, E: 2 Hits, 15%)
Back Breaker: Throw (3 Hits, 10%, Unblockable, Anti-Air, While in the air)
X-Ray Attack:
Briggs Bash (4 Hits, 41%)
Kombo Attacks:
Major Force: FP, BP, FK (3 Hits, 17%)
Boot Kamp: B + FP, BP, BK (3 Hits, 15%)
Active Duty: BP, FP (2 Hits, 9%)
Field Grade: BP, BP (2 Hits, 9%)
Chain Of Command: BP, F + BP, B + FP (3 Hits, 15%)
Advance Force: F + BK, FP, FK (3 Hits, 14%)
Code Of Conduct: F + BK, FP, BK (3 Hits, 14%)
Finishing Moves:
Smash And Grab: B, F, F, B, BP (Touching)
Three Points: F, F, B, D, FK (Sweep)
Babality: D, D, D, FK (Jump)
Stage Fatality: D, F, D, FP (Varies)
Kano
Special Attacks:
(Kano) Ball: F, D, B, F (11%, E: 3 Hits, 12%, Hold BL To delay)
Down/Downward Ball: F, D, B, F (8%, While in the air, E: 3 Hits, 16%)
Up/Uprise Ball: D, F, BP (11%, Anti Air, E: 2 Hits, 13%)
(Kano) Choke: D, F, FP (8%, Touching, E, 13%)
Knife Throw/Toss: D, B, BP (9%, E: 14%)
Air Throw: Throw (9%, Unblockable, While in the air)
X-Ray Attack:
Just The Tip (4 Hits, 41%)
Kombo Attacks:
One Two Three: FP, FP, BP (3 Hits, 11%)
Fighting King: F + FP, FP (2 Hits, 7%)
No Escape: F + FP, BP (3 Hits, 9%)
Dragon's Tail: B + FP, FP, BP (3 Hits, 14%)
Snake Bite: B + FP, BP (2 Hits, 11%)
Getting Ahead: BP, FP, BP (3 Hits, 10%)
Uplifting Force: B + BP, FK (2 Hits, 10%)
Smashing Time: B + BP, F + FP (2 Hits, 12%)
Double Dragon: FK, FK (2 Hits, 11%)
The Rage Kicks: F + FK, FK (2 Hits, 9%)
Mean Machine: F + FK, B + BP (2 Hits, 9%)
Finishing Moves:
Hearthbreak: B, D, B, F, FP (Sweep)
Eat Your Hearth Out: D, D, F, B, BK (Sweep)
Babality: F, F, D, D, FK (Jump)
Stage Fatality: Up, Up, B, FK (Varies)
Stryker
Special Attacks:
Baton Sweep/Bash: D, B, BK (6%, E: 2 Hits, 12%)
(Double) High Grenade Toss: D, B, BP (9%, E: 2 Hits, 11%)
(Double) Low Grenade Toss: D, B, FP (9%, E: 2 Hits, 11%)
Gun Shot/Bang Bang: B, F, FP (2 Hits, 6%, E: 4 Hits, 8%)
Roll Toss/Roll Out: B, F, BK (2 Hits, 12%, E: 2 Hits, 16%)
X-Ray Attack:
Busted (4 Hits, 38%, Touching)
Kombo Attacks:
Kop Out: FP, BP (2 Hits, 9%)
Dispatched: FP, FP, BK (3 Hits, 11%)
Beatdown: B + FP, BP, BP (3 Hits, 11%, Pop Up)
Pain Patrol: BP, FK, BP (3 Hits, 15%)
The Heat: B + BP, FP (4 Hits, 16%)
Aggravated Assault: B + BP, F + BP (4 Hits, 12%)
Spread'Em: B + BP, B + BK (4 Hits, 14%)
Come With Me: B + FK, BP (2 Hits, 13%)
Finishing Moves:
Time Served: F, D, F, FK (Sweep)
Have A Blast: D, F, D, F, BL (Sweep)
Babality: D, F, D, B, BK (Jump)
Stage Fatality: F, Up, Up, BK (Varies)
Shang Tsung
Special Attacks:
Fire/Tripple Skull: B, B, FP (9%, E: 3 Hits, 15%)
Up Skull (Above)/Skull Storm: D, Up, BP (8%, E: 3 Skulls)
Up Skull (Behind)/Skull Storm: D, F, BP (8%, E: 3 Skulls)
Up Skull (In Front)/Skull Storm: D, B, BP (8%, E: 3 Skulls)
Ground Skull (Close)/Ground Eruption: D, Up, BK (9%, E: Up to 3 Hits, 13%, Far)
Ground Skull (Medium)/Ground Eruption: D, B, BK (9%, E: Up to 3 Hits, 13%, Far)
Ground Skull (Far)/Ground Eruption: D, F, BK (9%, E: Up to 3 Hits, 13%, Far)
Soul Steal/Capture: F, D, B, FK (16%, Transformation, 33% Damage Boost, E: More time)
X-Ray Attack:
Your Soul Is Mine (3 Hits, 33%)
Kombo Attacks:
Bad Omen: FP, BP, FP (3 Hits, 9%)
Soul Stain: FP, BP, BP (3 Hits, 9%)
Soul Torment: FP, FK (2 Hits, 7%)
Reserved Pain: B + FP, BP, FP, BK (4 Hits, 14%)
Death Walker: BP, BP, FP (3 Hits, 12%)
Restored Youth: BP, BP, B + BK (3 Hits, 14%)
Play Time: F + FK, BK (2 Hits, 7%)
Deadly Truth: F + BK, FK, BK (3 Hits, 14%)
Finishing Moves:
Bang Bang: B, D, F, FK (Sweep)
Identity Theft: D, D, B, D, BP (Jump)
Babality: D, B, D, FK (Jump)
Stage Fatality: Up, Up, B, FP (Varies)
Baraka
Special Attacks:
Blade Charge/Rush: D, F, BP (8%, E: 13%)
Spark/Sparked: D, B, BP (8%, E: 14%)
Chop Chop/Shop: B, B, FP (7 Hits, 11%, E: 9 Hits, 17%)
Blade Spin/Spinner: D, B, FK (2 Hits, 9%, E: 4 Hits, 15%)
Slices/Slicer: D, F, FP (3 Hits, 10%, E: 4 Hits, 14%)
X-Ray Attack:
Nail And Imapale (4 Hits, 32%, At maximum Half screen)
Kombo Attacks:
Tarkatan Rush: FP, BP, FP (3 Hits, 15%)
Painful Swipes: FP, BP, BP (3 Hits, 14%)
Tricky Fury: FP, BP, B + FK (3 Hits, 12%)
CutEm Loose: B + FP, FP (2 Hits, 13%)
Splinter: B + FP, F + BP (3 Hits, 16%)
Cold Steel: BP, FP, BP (3 Hits, 15%)
Tears Of Pain: BP, BP, FP + BP (4 Hits, 15%)
Tarkatan Push: B + BP, F + BP (2 Hits, 15%)
Horror Show: F + BP, BK (2 Hits, 15%)
Outworld Bash: F + BP, BP (2 Hits, 13%)
Tarkatan Blows: LK, B + LK (2 Hits, 13%)
Open Wound: B + LK, FP, F + FP (3 Hits, 19%)
Easy Kill: B + LK, BP, BP (3 Hits, 15%)
Doom Kicks: F + BK, BK (2 Hits, 11%)
Finishing Moves:
Up The Middle: B, F, D, F, FP (Sweep)
Take A Spin: F, F, D, D, FK (Sweep)
Babality: F, B, F, BK (Jump)
Stage Fatality: D, D, D, D, FK (Varies)
Kabal
Special Attacks:
Gas/Vapor Blast: B, B, FP (9%, Can be done in the air, E: 2 Hits, 13%)
Nomad Dash/Charge: B, F, BK (0%, Spins the opponent allowing a free hit)
Buzzsaw/Saw Blades: B, B, LK (8%, E: 2 Hits, 13%)
Tornado/Cyclone Slam Slam: D, B, BP (3 Hits, 11 %, Sweep, E: 3 Hits, 15%)
X-Ray Attack:
Kabal's Deep (4 Hits, 34%)
Kombo Attacks:
Last Breath: FP, FP, FP (3 Hits, 10%)
Extermination: FP, FP, B + BK, FK (4 Hits, 13%)
Multilation: B + FP, BP, FP (3 Hits, 16%)
Vanquish: BP, FP, BP (3 Hits, 15%)
Nomad's Fear: F + LK, BP (2 Hits, 11%)
Eviscerate: F + BK, FP + BP (2 Hits, 15%)
Finishing Moves:
Hook Up: B, F, B, F, FP (Sweep)
It Takes Guts: D, D, B, F, BL (Sweep)
Babality: F, D, B, FK (Jump)
Stage Fatality: D, D, BK (Varies)
Raiden
Special Attacks:
Lightning/Bolt: D, B, FP (7%, E: 2 Hits, 13%)
Electrocute/Shocker: D, F, BP (11%. Touching, E: Touching and Close)
Electric/Thunder Fly: B, F, FK (2 Hits, 10%, Can be done in the air, E: 2 Hits, 12%)
Teleport/Sparkport: D, Up (0%, E: Double Teleport)
Vicinity Blast/Burst: D, B, BP (7%, Close, E: 10%)
X-Ray Attack:
Shock Therapy (4 Hits, 34%)
Kombo Attacks:
Heavenly Hand: FP, BP, FP, BP (4 Hits, 10%)
Sudden Energy: BP, BP, F + FP (3 Hits, 13%)
White Lightning: BP, BP, B + BK (3 Hits, 10%)
Violent Thunder: B + BP, F + FP, FP + BP (3 Hits, 15%)
Quick Burn: F + BP, BK (2 Hits, 13%)
Flash Storm: F + BP, FK, FP + BP (3 Hits, 15%)
Spark Kicks: FK, FK, BK (3 Hits, 15%)
Thunder God: B + FK, FP, BP (3 Hits, 12%)
Advanced Kombo Attacks:
FK, FK, BK, Electric/Thunder (B, F, FK) (5 hits, 23%)
Finishing Moves:
Just A Scratch: D, F, D, F, FP (Jump)
Transplant: B, F, F, D, BK (Sweep)
Babality: D, B, D, BK (Jump)
Stage Fatality: D, D, D, BP (Varies)
Sheeva
Special Attacks:
Fireball/Fire Blast: D, F, BP (12%, E: 14%)
Jump Stomp/Crush: D, Up (2 Hits, 11%, E: 2 Hits, 15%)
Ground Pound/Smash: D, B, BK (9%, Unblockable, E: 2 Hits, 16%)
Grab N Punch/Untamed Fury: B, F, FK (7 Hits, 18%, Sweep, E: 6 Hits, 22%)
(Power) Anti-Air Grab: D, F, FP (3 Hits, 14%, Unblockable, Opponent must be in the air, E: 3 Hits, 18%)
Low Grab/Anti-Duck Throw: D, B, FK (2 Hits, 13%, Opponent must be ducking, E: 2 Hits, 17%)
X-Ray Attack:
Slam Dance (4 Hits, 33%, Unblockable)
Kombo Attacks:
Shokan Fury: FP, BP, B + FP (3 Hits, 11%)
Blood Lust: FP, B + BP, F + FP (3 Hits, 17%)
Darkness: B + FP, BP, FP + BP (3 Hits, 15%)
Four-Way: BP, FP, BP, F + FP (4 Hits, 15%)
Sheeva Rush: BP, FP, BP, B + FP (4 Hits, 17%)
Quad Toss: B + BP, FP + BP (2 Hits, 17%)
Demolish: F + BP, B + FP (2 Hits, 15%)
Turmoil: FK, FK (2 Hits, 11%)
Rehabilitated: F + FK, BP (2 Hits, 15%)
Finishing Moves:
Stripped Down: F, D, D, F, FP (Sweep)
Lend A Hand: F, B, F, B, BK (Sweep)
Babality: D, D, D, B, BK (Jump)
Stage Fatality: D, D, D, D, FP (Varies)
Kratos - PlayStation 3 Exclusive
Special Attacks:
Apollo's Bow/Inferno: D, F, BP
Head Of Helios/Helios Flash: D, B, BP
Hermes Dash/Rush: B, F, BK (Hold BK to charge)
Golden Freeze/Argos Ram: D, B, FP
Zeus's Rage/Revenge Of Olympus: D, F, FK
X-Ray Attack:
Nemean Cestus
Kombo Attacks:
Coming Soon
Finishing Moves:
Blade of Olympus: D, D, B, F, BP (Touching)
Fatality 2: D, B, D, F, FP (Jump)
Babality: D, F, B, BP (Jump)
Stage Fatality: D, D, D, FK (Varies)

Cyber Sub-Zero
Special Attacks:
Ice Ball/Beam: D, F, FP (7% if opponent is already frozen)
Ice/Cryo Bomb (Close): B, B, FK (8%, Unblockable)
Ice/Cryo Bomb (Medium): F, F, FK (8%, Unblockable)
Ice/Cryo Bomb (Far): B, B, F, FK (8%, Unblockable)
Slide/Cyber-Slide): B, F, BK (9%, E: 2 Hits 12%)
Teleport/Bangport: D, B, FP (0% - Can be done in the air, E: 8% if done close)
Ice/Frozen Parry: D, B, BP (8%, Unblockable, E: Varies)
Divekick/Powerkick) (Close): D, FK (7%, While in the air, E: 3 Hits 18%)
Divekick/Powerkick) (Far): D, BK (7%, While in the air, E: 3 Hits 18%)
X-Ray Attack:
Cool Down (3 Hits, 36%, While in the air)
Kombo Attacks:
Cyborg Assault: FP, FP, FP (3 Hits, 10%)
Automation: FP, FP, BP (3 Hits, 12%)
Drive Power: FP, FP, F + BK (3 Hits, 13%)
Freezing Pain: F + FP, BK (3 Hits, 19%)
Cryo Bash: F + BP, BP, FP (3 Hits, 12%)
Frost: B + FP, BP (2 Hits, 12%)
Wildcard: B + BP, BP (2 Hits, 9%)
Upload: B + BP, BK (2 Hits, 13%)
Nano Smash: BP, FP, FP + BP (3 Hits, 12%)
System Error: FK, FK, BP (3 Hits, 14%)
Reboot: FK, BK (2 Hits, 13%)
Blizzard: B + FK, BP, FP (3 Hits, 17%)
Finishing Moves:
Kold Fusion: D, B, D, F, BP (Jump)
Brain Freeze: D, D, B, D, FP (Jump)
Babality: D, B, F, BL (Jump)
Stage Fatality: D, D, Up, BL (Varies)
Quan Chi
Special Attacks:
Skeletal Boost/Buff: D, B, BK (33% Damage Boast (E: and)/or Health Boast)
Ground Burst/Blast (Close): D, B, FP (7%, E: 10%, Unblockable)
Ground Burst/Blast (Medium): D, F, FP (7%, E: 10%, Unblockable)
Ground Burst/Blast (Far): D, B, F, FP (7%, E: 10%, Unblockable)
Skull Ball/Chomp: D, B, BP (8%, E: 11%)
Sky Drop/Stomp: D, B, FK (7%, Can be done in the air, E: 4 Hits 17%)
Trance/Mesmerize: B, F, FK (1%)
X-Ray Attack:
Amulet Assault (3 Hits, 32%, Sweep)
Kombo Attacks:
Afterlife: FP, FP, BP (3 Hits, 12%)
Under Torment: FP, FP, FK (3 Hits, 12%)
Conjurer's Crush: B + FP, FP (2 Hits, 11%)
Corruption: F + FP, BP, FP + BP (4 Hits, 15%)
Spellbinder: BP, FP, BP (3 Hits, 12%)
Root Of Evil: BP, FP, BK (3 Hits, 16%)
Enchantment: BP, FP, Up + FK (3 Hits, 14%)
Wounded Wrath: B + BP, FP (2 Hits, 9%)
Incantation: B + BP, BK (2 Hits, 13%)
Deterioration: B + FK, FK (2 Hits, 11%)
Annihilation: B + FK, FP + BP (2 Hits, 9%)
Finishing Moves:
Beat Down: F, F, D, D, FP (Sweep)
On Your Knees: D, F, D, F, BK (Sweep)
Babality: F, D, B, BP (Jump)
Stage Fatality: B, F, D, BP (Varies)
Skarlet
Special Attacks:
(Dual) Up Slash: D, F, BP (7%, Close, Pop-Up, E: 2 Hits, 9%)
(Dual) Down Slash: D, B, BP (9%, Close, Pop-Up, E: 2 Hits, 12%)
Blood Drop/Stomp: D, B, BK (8%, Can be done in the air, E: 5 Hits, 12%)
Red/Krimson Dash: D, F, FK
- Red Slide (During Dash): BK (8%)
Blood Ball: F, D, B, FP (Drains 7% Health, 15%, Up and D to Control)
Dagger Toss/Double Daggers: D, F, FP (2 Hits, 7%, E: 6 Hits, 12%)
(Tri) Air Dagger (Close): D, B, FP (4%, While in the air, E: Up to 12%)
(Tri) Air Dagger (Far): D, F, FP (4%, While in the air, E: Up to 12%)
X-Ray Attack:
Blood Bank (Up to 6 Hits, 29%)
Kombo Attacks:
Krimson Bash: FP, FP, BP (3 Hits, 9%)
Red Pain: FP, FP, BK (3 Hits, 11%)
Blood Clot: B + FP, F + FK (2 Hits, 11%)
Coagulation: B + FP, FP, FK (3 Hits, 16%)
Bad Blood: B + FP, FP, F + BK (3 Hits, 14%)
Bloody Murder: B + FP, FP, B + BK (3 Hits, 12%)
Bloodshed: B + BP, BK (2 Hits, 15%)
Punishment: BP, FP, BP (3 Hits, 13%)
Bloodshot: BP, FK (2 Hits, 11%)
Flesh and Blood: F + BP, FP, BP, FP + BP (3 Hits, 19%)
Blood Boil: F + FK, FP, BP (3 Hits, 12%)
Slaughter: F + FK, FK (2 Hits, 9%)
Carnage: Up + FK, BK (2 Hits, 15%)
Thicker Than Water: F + BK, FK (2 Hits, 13%)
Finishing Moves:
Blood Bath: D, B, D, D, Block (Touching)
Maki It Rain: F, B, D, D, BK (Jump)
Babality: D, B, D, F, BP (Jump)
Stage Fatality: F, B, F, FP (Varies)


word become one step closer to destroy but i am saving it
Back to top Go down
http://1mk-khoran.forumotion.com
zafina
EMPROR

zafina

تعداد پست : 201
FATALITIES : 1361
FREIND SHIPS : 9010
سن : 28
محل اقامت : flesh pits

PostSubject: Re: حرکات,کمبو ها و فیتالتی ها مورتال کمبت 9   Sat Jun 25, 2011 11:42 am

عالی بود!!!مخصوصا اسکارلت!!!مرسی که کمک میکنی


zafina is strong enought to chang fate!

استفاده ی هرگونه مطلب از این سایت غیر قانونی و حرام میباشد
Back to top Go down
 
حرکات,کمبو ها و فیتالتی ها مورتال کمبت 9
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
انجمن مورتال کمبت خوران ایرانی :: مورتال کمبت 9-
Jump to: